EPD – Environmental Product Declaration – on kolmannen osapuolen tarkastama tuotteen ympäristöseloste.

EPD:n tarkoitus on tuottaa helposti saatavilla olevaa, laadukasta ja vertailukelpoista tietoa tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutuksista. Näitä tietoja tarvitaan rakennushankkeissa, joihin kohdistuu ympäristövaatimuksia.

Ympäristöselosteemme osoittaa, että Celsan raudoitteet ovat markkinoiden ympäristöystävällisin vaihtoehto, joka lisäksi auttaa viemään rakennushankkeen askeleen lähemmäksi alan ympäristövaatimusten täyttämistä.

Ympäristöselosteemme (perustuen PCR 2019:14-sääntöihin) antaa betoniteräksellemme tulokseksi 456 kg CO2-ekv./tonni tuotettua betoniterästä.

Asiakkaillemme EPD merkitsee että:

 • he voivat osoittaa välittävänsä ympäristöstä ja tulevista sukupolvista
 • he voivat vastata tilaajien dokumentaatiota ja ympäristötietoja koskeviin vaatimuksiin (mm. ympäristösertifiointijärjestelmät LEED, CEEQUAL, BREEAM)
 • he ovat kilpailukykyisempiä ympäristöystävällisissä hankinnoissa
 • heillä on enemmän tietoa toimintansa ympäristövaikutuksista
 • he voivat työskennellä kestävämmän rakentamisen puolesta

Celsa Steel Servicelle EPD tarkoittaa:

 • generationerympäristöstä ja tulevista sukupolvista välittämistä
 • tuotteidemme ympäristövaikutusten osoittamista
 • mahdollisuutta välittää tietoa toiminnastamme ja sen ympäristövaikutuksista
 • EMAS- ja ISO-sertifikaattien täydentämistä

Eri EPD:t eivät ole vertailukelpoisia

Eri EPD:t voivat pohjautua eri tuotesääntöihin (PCR) ja ne laaditaan ohjelmakohtaisten sääntöjen mukaisesti.

Vuonna 2019 julkaistiin päivitetty, EPD:n laadinnassa käytettävä PCR-tuotesäännöstö. Celsa on yksi maailman ensimmäisistä toimijoista, joiden EPD on laadittu päivitetyn standardin mukaisesti. Uuden PCR-standardin laskentamallit ovat erilaiset eikä niiden tuloksia voida siksi verrata suoraan vanhempiin ympäristöselosteisiin.

Elinkaariarviointi (LCA)

Elinkaariarvioinnissa otetaan huomioon kaikki prosessit tuotantoketjun alkupäästä aina Celsa Steel Serviceen asti. Irtotavaran ja energian tuotantoprosessit tarkastetaan niiden alkupäästä lähtien raaka-ainetasolta asti (moduuli A1). Tarkempaa tietoa on kerätty eurooppalaisilta teräsvalmistajilta esimerkiksi lisäaineiden tuottamista varten.

EN 15804-standardin mukaisesti laadituissa ympäristöselosteissa on rajoitettu yleisen datan käyttöä. Yksinkertaisia elinkaariarviointeja voidaan laatia pelkän LCA-ohjelmiston tiedon avulla. Tällöin data ei kuitenkaan ole täysin ajantasaista ja se koostetaan useimmiten alakohtaisista keskiarvoista.

 

Supply of fuelSupply of external heatSupply of electricitySupply of commoditiesSteel worksA1. Raw material supplyA2. Transports to the core processA3. ManufactureLandfilling wasteIncineration of waste without energy recoveryTRANSPORTTRANSPORTTRANSPORTTRANSPORTTRANSPORTTRANSPORTTRANSPORTTRANSPORTEmissionsEmissions from the processProduct ready for deliveryWaste to incineration with energy recoveryWaste to material recoveryProduction on one tonne of average reinforcement product of steel.Heat generation on siteInternal transportsPRODUCT STAGECONSTRUCTION/USE STAGEA4*. transport to customerA5*. Construction/installation* optionalTRANSPORTTRANSPORTTRANSPORTTRANSPORTC4. Waste disposalRecycled with no further treatmentSupply of fuelC1. DeconstructionEmissions from the machinesReinforcement steel lost with crushed concreteRecovery of reinforcement steel from crushed concreteBENEFITS AND LOADS BEYOND THE SYSTEM BOUNDARYDNo benefits beyond the benefits discounted by the use of scrap as raw material in A1. Loads corresponding to the loss of steel in C1.C2. Transport to scrap collectionTRANSPORTScrap shredding allocated to A1C3. Waste processingENDOFLIFE STAGE

Toimitusketju

EPD sisältää tietoja koko tuotantoketjusta ja osoittaa, että Celsa Armeringsstål (teräksen valmistus) ja Celsa Steel Service (betoniteräksen jalostus) tekevät yhteistyötä parantaakseen tuotteidensa ympäristötehokkuutta muun muassa:

 • jatkuvasti kehittämällä teräksen valmistusta
 • valitsemalla toimitustavaksi ympäristöystävälliset vesikuljetukset
 • optimoimalla tuotteet ja prosessit siten, että ne tukevat kestävää rakentamista rakennustyömailla
 • ylläpitämällä hyvää kestävyysprofiilia kaikilla kestävyyden osa-alueilla (ympäristö, ihmiset ja talous)
 • käyttämällä vesivoimaa teräksen valmistuksessa

Ympäristövaikutukset

CO2 ekv/tonni – tämä usein kysytty parametri ilmaisee, millainen ympäristövaikutus tuotteella on sen lopullisessa paikassa, eli osana valmista rakennelmaa. EPD kertoo kuitenkin enemmän kuin CO2-määre.

Lisäksi ympäristöselosteella Celsa Steel Service voi osoittaa, että he ymmärtävät omat prosessinsa, mikä puolestaan kehittää Celsa Steel Servicen ympäristöosaamista.

 

Mihin ympäristöselostetta tarvitaan?

Valmistajilla, myyjillä ja ostajilla tulee olla keino vertailla palveluiden ja tuotteiden sisältöä sekä sitä, mitä ympäristöongelmia ne voivat aiheuttaa elinkaarinäkökulmasta tarkasteltuna. Se, että ympäristöjohtamisjärjestelmät kuten ISO 14001 ja EMAS keskittyvät yhä enemmän tuotekysymyksiin on merkki siitä, että ympäristövaikutuksiin liittyvistä tiedoista on tulossa entistä tärkeämpiä. Myös EU:n panostus yhdennettyyn tuotepolitiikkaan, IPP:hen, keskittyy erityisesti elinkaaripohjaiseen, tutkittuun ja todennettuun tietoon tuotteiden ympäristötehokkuudesta ja tämän tiedon saatavuuteen.

EPD on suunniteltu antamaan luotettavaa ja monipuolista ympäristötietoa. Seloste laaditaan ISO-standardien mukaisesti, mikä parantaa sen jatkuvuutta ja sovellettavuutta ja tekee siitä kansainvälisesti hyväksyttävää.
Lue lisää osoitteessa www.environdec.com

EPD International

Celsa Steel Servicen EPD on rekisteröity EPD Internationalissa Ruotsissa. Euroopassa on useita EPD-ohjelmia. EPD International on avoin kaikenlaisille tuotteille ja palveluille, ja yhtenä ensimmäisistä ympäristötieto-ohjelmista se toimi lisäksi esikuvana ympäristöalan standardointityön eurooppalaisessa kehitystyössä.